Hasil Survey Kepuasan TA. 2019/2020

Survey Kepuasan Dosen

 

Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan

 

Survey Kepuasan Mahasiswa

 

Survey Kepuasan Alumni

 

Survey Kepuasan Pengguna Lulusan

 

Survey Kepuasan Mitra Kerjasama